ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2554

กำหนดการ
จัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว
ประจำปี 2554
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554
โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

*********************

เวลา 08.00 น. - ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุร่วมกันประกอบพิธี
บวงสรวงพระประชาบดี , พระภูมิเจ้าที่ , อัฐิผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระพุทธรูป
- การประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารหอพัก
(เวลา 08.00 – 11.00 น.)
เวลา 08.30 น. - ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
ณ อาคารศาลาธรรม
เวลา 09.30 น. - พิธีเปิดงาน “สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว
ประจำปี 2554” โดย รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต)
- พิธีมอบเงินสนับสนุนผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนที่ยากจน จำนวน 74 ครอบครัว
ครอบครัวละ 2,000 บาท ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบางแค
- การแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ/เด็ก
- ตอบคำถามชิงรางวัล
เวลา 11.15 น. - พิธีมอบของรางวัลผู้ชนะการประกวดก่อเจดีย์ทราย
เวลา 11.30 น. - พิธีแห่พระพุทธรูป ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแคที่เจ็บป่วยตามอาคารได้สรงน้ำพระ
เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 13.00 น. - ผู้บริหาร Enconcept และคณะ เดินทางถึงบริเวณงาน
- ครูพี่แนนจาก Enconcept กล่าวสวัสดีผู้ร่วมงาน
เวลา 13.10 น. - พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ของบ้านบางแค และชุมชน
เวลา 13.40 น. - รับประทานอาหารว่าง และชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน (ลำตัด)
คณะปรีชา ภาณุพงษ์ ศิษย์หวังเต๊ะ
เวลา 14.40 น. - ผู้สูงอายุร่วมรำวงกับเด้กนักเรียนและชาวต่างชาติ
เวลา 15.00 น. - ผู้บริหาร Enconcept มอบเงินบริจาคแก่ศูนย์ ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค
พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน พร้อมกล่าวปิดงาน
เวลา 15.15 น. - เยี่ยมผู้สูงอายุตามอาคารพร้อมมอบของที่ระลึก
เวลา 15.40 น. - ปิดงาน